Komplexní potrubní systémy
Profesionální a svědomitý partner pro byznys

Všeobecné podmínky spolupráce

VPS používá PW METKOM se sídlem v Żorach, ul. Boczna 8 v situacích, pokud se jiná přímo použitelná smluvní ustanovení neodklánějí od této úpravy.

Ve vzoru VPS pojem PRODÁVAJÍCÍ znamená PW METKOM a KUPUJÍCÍ znamená smluvní strany při prodeji nebo dodávce realizované PRODÁVAJÍCÍM.

Pojem KONTRAKT znamená smlouvu o prodeji nebo dodávce nebo jinou smlouvu smíšeného charakteru, kterou plní PRODÁVAJÍCÍ pro KUPUJÍCÍHO. Tyto Všeobecné podmínky spolupráce znamenají standardní podmínky, podle kterých PRODÁVAJÍCÍ dodává KUPUJÍCÍMU VÝROBKY a týkají se všech cenových nabídek a prodeje, pokud nebude písemně sjednáno jinak. V takovém případě používání Všeobecných podmínek prodeje je vyloučeno pouze v rozsahu odlišně a výslovně upraveným stranami.
PRODÁVAJÍCÍ není vázán žádnými podmínkami prodeje nebo výhradami KUPUJÍCÍHO v rozporu s těmito podmínkami, dokonce, i když PRODÁVAJÍCÍ výslovně nesouhlasil s takovými podmínkami nebo výhradami. KUPUJÍCÍ nesmí postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto VPS. Rozpor se zákonem, neplatnost nebo nesplnění jakéhokoli ustanovení uvedeného v těchto Všeobecných podmínkách nemá vliv na soulad se zákonem, platnost a splnitelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

Nabídky prodeje PRODÁVAJÍCÍ vždy vypracuje písemně a zašle KUPUJÍCÍMU faxem, e-mailem, poštou nebo osobně.

K uzavření smlouvy o prodeji KUPUJÍCÍ podá písemnou objednávku, opatřenou firemním razítkem, datem a podpisem objednávající osoby. Objednávka KUPUJÍCÍHO nezavazuje PRODÁVAJÍCÍHO do okamžiku písemného potvrzení zaslaného KUPUJÍCÍMU.

Veškeré dohody, ujištění, sliby, záruky a změny smlouvy o prodeji ústně pronesené zaměstnanci PRODÁVAJÍCÍHO v souvislosti s uzavřením smlouvy o prodeji nebo podáním nabídky nejsou závazné do okamžiku jejich písemného potvrzení.

Nabídky zboží a služeb podávané PRODÁVAJÍCÍM platí po dobu 30 dnů od data doručení nabídky KUPUJÍCÍMU, ledaže bylo sjednáno jinak. Nabídka přestane platit v případě, že KUPUJÍCÍ nepřijme nabídku bezvýhradně, a podá do 30 dnů písemnou objednávku nebo PRODÁVAJÍCÍ zruší obsah nabídky.

Závazné jsou ceny uvedené v cenících PRODÁVAJÍCÍHO nebo v obsahu nabídky v den uzavření Kontraktu, pokud nebude písemně sjednáno jinak.

Ceny jsou založeny na aktuálních cenách materiálů, uskladnění a přepravy. Pokud dojde k růstu vyššímu než pět procent (5 %) v rámci výše uvedených cenových položek v období mezi uzavřením Kontraktu a termínem skutečné dodávky, PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje právo na úpravu cen, které budou přímo odrážet takové změny.

V případě, že po uzavření smlouvy vzniknou nepředvídané okolnosti odůvodňující zvýšení ceny objednaného zboží, zejména zvýšení cla, zavedení dalších celních poplatků, občanskoprávní vztahy, má PRODÁVAJÍCÍ právo jednostranně zvýšit ceny zboží v míře zohledňující skutečný růst úrovně jeho cenotvorných faktorů.

KUPUJÍCÍ je povinen uhradit celkovou cenu faktury do 30 dnů od data jejího vystavení, ledaže bylo písemně sjednáno jinak. PRODÁVAJÍCÍ může naúčtovat úroky za platbu v prodlení.

KUPUJÍCÍ je povinen uhradit PRODÁVAJÍCÍMU veškeré náklady vynaložené PRODÁVAJÍCÍM v souvislosti s vymáháním plateb po termínu splatnosti.

PRODÁVAJÍCÍ může odstoupit od KONTRAKTU s okamžitou účinností tak, že zašle KUPUJÍCÍMU písemné oznámení, pokud KUPUJÍCÍ výslovně porušuje své povinnosti vyplývající z KONTRAKTU nebo jiné smlouvy s PRODÁVAJÍCÍM. Podle těchto Všeobecných podmínek se KUPUJÍCÍ dopustí zásadního porušení, mimo jiné v situacích, když:

(i) neplní své závazky v termínech, když je třeba uhradit je PRODÁVAJÍCÍMU i jiným subjektům;
(ii) bylo zahájeno vyrovnávací nebo insolvenční řízení vůči KUPUJÍCÍMU;
(iii) na veškerý majetek KUPUJÍCÍHO nebo jeho část byla uvalena nucená správa.

PRODÁVAJÍCÍ je osvobozen od svých povinností vyplývajících z KONTRAKTU, když podá prohlášení o odstoupení od smlouvy, s výjimkou odpovědnosti z titulu ručení za VÝROBKY dodané a plně uhrazené před datem zrušení KONTRAKTU.

KUPUJÍCÍ nemá právo srážet, nahrazovat nebo odpočítávat částky, které uplatňuje po PRODÁVAJÍCÍM z částky, kterou je povinen uhradit PRODÁVAJÍCÍMU z titulu KONTRAKTU nebo jiné smlouvy s PRODÁVAJÍCÍM.

Kromě toho má PRODÁVAJÍCÍ právo pozastavit dodávku VÝROBKŮ, pokud KUPUJÍCÍ bude s platbou v prodlení, přičemž to nemá vliv na jiná práva PRODÁVAJÍCÍHO vyplývající z KONTRAKTU nebo jiné smlouvy s KUPUJÍCÍM. PRODÁVAJÍCÍ není povinen obnovit dodávky, dokud KUPUJÍCÍ nezaplatí všechny dlužné platby, včetně všech nákladů a příslušejících úroků.
KUPUJÍCÍ je povinen uhradit veškeré náklady, které PRODÁVAJÍCÍ vynaloží z důvodu nepřevzetí dodávky KUPUJÍCÍM, nebo
(i) ve dni uvedeném na faktuře nebo v potvrzení PRODÁVAJÍCÍHO, nebo
(ii) když jsou VÝROBKY připraveny k převzetí, pokud PRODÁVAJÍCÍ informoval KUPUJÍCÍHO písemně o takové připravenosti a KUPUJÍCÍ nepřevzal dodávku do 7 dnů, ale v žádném případě ne později než v den uvedený v bodě (i) výše, pokud nebude písemně sjednáno jinak.

Pokud strany sjednají, že VÝROBKY budou přepravovány na riziko PRODÁVAJÍCÍHO, je KUPUJÍCÍ povinen důkladně zkontrolovat VÝROBKY v okamžiku jejich dodání. KUPUJÍCÍ je povinen informovat PRODÁVAJÍCÍHO do 24 hodin od dodání o ztrátě, poškození nebo kvantitativních nesrovnalostech VÝROBKŮ. V případě, že VÝROBKY nebudou dodány KUPUJÍCÍMU ve sjednaném termínu, je KUPUJÍCÍ povinen informovat PRODÁVAJÍCÍHO do 48 hodin od sjednaného termínu dodávky. PRODÁVAJÍCÍ nemá žádnou odpovědnost a KUPUJÍCÍ se vzdává jakýchkoli nároků na náhradu škody podle tohoto ustanovení, pokud informace KUPUJÍCÍHO nejsou postačující, aby umožnily PRODÁVAJÍCÍMU uplatňovat odůvodněné nároky vůči přepravci VÝROBKŮ z titulu jejich ztráty, poškození nebo kvantitativních nesrovnalostí.

PRODÁVAJÍCÍ je osvobozen od povinnosti dodání VÝROBKŮ v původním dodacím termínu a může přesunout dodací termín, pokud vzniknou události mimo vliv PRODÁVAJÍCÍHO (vyšší moc), znemožňující mu splnění KONTRAKTU. PRODÁVAJÍCÍ může odstoupit od KONTRAKTU, pokud takové události znemožňují PRODÁVAJÍCÍMU splnění KONTRAKTU.

V případě, že KUPUJÍCÍ je v prodlení s převzetím zboží delším než jeden týden, počítáno od termínu vydání/převzetí zboží uvedeného v potvrzení převzetí objednávky, má PRODÁVAJÍCÍ právo naúčtovat KUPUJÍCÍMU smluvní pokutu ve výši 0,2 % netto hodnoty pozdě převzatého zboží za každý den prodlení.

V případě, že KUPUJÍCÍ je v prodlení s převzetím zboží delším než 30 dnů, počítáno od termínu vydání zboží uvedeného v potvrzení převzetí objednávky, má PRODÁVAJÍCÍ právo naúčtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 25 % brutto hodnoty zboží nepřevzatého v termínu.

Pokud škoda převyšuje výši vyhrazené smluvní pokuty, může PRODÁVAJÍCÍ uplatňovat dodatečnou náhradu škody.

PRODÁVAJÍCÍ může odstoupit od smlouvy o prodeji do tří měsíců ode dne jejího uzavření bez postihu v případě, že příčiny odstoupení od smlouvy o prodeji nezávisí na PRODÁVAJÍCÍM, ale týkají se dodavatele nebo spolupracovníka.

PRODÁVAJÍCÍ může odmítnout, snížit nebo pozastavit dodávku VÝROBKŮ, aby mohl racionálně rozdělit zásoby mezi KUPUJÍCÍHO a jiné své odběratele, pokud události zůstávající mimo jeho vliv znemožňují dodat všechny VÝROBKY a zcela splnit objednávky podané jinými odběrateli. V takovém případě může KUPUJÍCÍ odstoupit od objednávky, která nebyla realizována (objednávek, které nebyly realizovány).

Odpovědnost PRODÁVAJÍCÍHO za VÝROBKY přechází z PRODÁVAJÍCÍHO na KUPUJÍCÍHO ve dvou níže uvedených termínech:
1) v den dodání VÝROBKŮ KUPUJÍCÍMU, na zástupce KUPUJÍCÍHO nebo osobu, kterou KUPUJÍCÍ zmocnil k převzetí dodávky nebo
2) ve sjednaném dodacím termínu, pokud KUPUJÍCÍ nepřevezme dodávku

VÝROBKY zůstávají majetkem PRODÁVAJÍCÍHO do doby, až PRODÁVAJÍCÍ obdrží celou platbu za všechny VÝROBKY, nezávisle na tom, zda budou VÝROBKY dodány KUPUJÍCÍMU. Pokud KUPUJÍCÍ prodá VÝROBKY třetí osobě, dříve než PRODÁVAJÍCÍ obdrží celou platbu, budou příjmy z prodeje přednostně určeny k zaplacení veškerých plateb příslušejících PRODÁVAJÍCÍMU. PRODÁVAJÍCÍ nebo jeho zástupce má právo odebrat nebo odprodat VÝROBKY a vstoupit do sídla KUPUJÍCÍHO za tímto účelem, přičemž to nemá vliv na jeho jiná práva, pokud KUPUJÍCÍ neuhradil celkovou cenu nákupu nebo pokud bylo proti KUPUJÍCÍMU zahájeno insolvenční řízení.

PRODÁVAJÍCÍ garantuje, že VÝROBKY jsou kvalitativně dobré z hlediska materiálů a provedení a odpovídají zveřejněným informacím o výrobku, které jsou platné v den nákupu. Ustanovení tohoto paragrafu 8 předpokládají pouze záruční podmínky pro VÝROBKY a nahrazují veškeré jiné záruky na VÝROBKY, jak výslovné, tak i sjednané. PRODÁVAJÍCÍ nenese žádnou odpovědnost z titulu tohoto KONTRAKTU (výslovnou nebo sjednanou), z titulu škody způsobené trestným činem nebo z jiného titulu za kvalitu VÝROBKŮ, jejich provedení, způsobilost k prodeji nebo vhodnost k jakémukoli jinému účelu.

Záruka PRODÁVAJÍCÍHO se nevztahuje na vady nebo poškození vznikající ve výrobcích, které jsou následkem nesprávného uskladnění. Záruka PRODÁVAJÍCÍHO se nevztahuje také na škody způsobené mechanickým poškozením, svařováním nebo působením vysokých teplot jiným způsobem, vlivem bakterií, znečištění, elektromechanickými vlivy, poškozením při opravě, zhoršením stavu povrchu pod nanesenými vrstvami nebo obroušením, s výjimkou běžného opotřebení. PRODÁVAJÍCÍ nese odpovědnost z titulu této záruky pouze, pokud KUPUJÍCÍ 1) správně udržoval výrobek po uskladnění, 2) přepravoval, skladoval, překládal a používal VÝROBKY v souladu se všemi pokyny uvedenými KUPUJÍCÍM pro PRODÁVAJÍCÍHO a mezinárodními oborovými zvyklostmi, 3) podal písemnou reklamaci, která dokládá nahlášenou vadu nebo poškození VÝROBKŮ do 10 dnů ode dne, ve kterém KUPUJÍCÍ poprvé zjistil nebo mohl zjistit vadu nebo poškození, 4) umožnil PRODÁVAJÍCÍMU náležitou kontrolu VÝROBKŮ, 5) splnil své povinnosti vyplývající z KONTRAKTU, včetně včasného uhrazení hodnoty nákupu a 6) přestal používat VÝROBKY v okamžiku, kdy zjistil nebo mohl zjistit jejich závadnost.

Tato záruka zaniká automaticky s okamžikem uplynutí doby uskladnění VÝROBKŮ nebo po uplynutí 12 měsíců od termínu dodávky, v závislosti na tom, co nastane dříve.

PRODÁVAJÍCÍ nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu zisků nebo příjmů, ztrátu času nebo ztrátu možnosti používání VÝROBKŮ, strojů nebo zařízení. PRODÁVAJÍCÍ v žádném případě nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody.

Strany sjednávají, že odpovědnost PRODÁVAJÍCÍHO vůči KUPUJÍCÍMU nepřekročí fakturovanou cenu VÝROBKŮ.

 

Spory, které mohou vzniknout z realizace smlouvy, bude řešit soud věcně a místně příslušný dle sídla PRODÁVAJÍCÍHO.